اول سعی کردن که سطلو رد کنن نش …

    اول سعی کردن که سطلو رد کنن نشد. بعد مجبور شدن که با دست خالیش کنن. چرا؟ چون راننده‌ی مزدا جلوی سطل زباله پارک کرده? ? @GizmizTel ?

 

 

اول سعی کردن که سطلو رد کنن نشد. بعد مجبور شدن که با دست خالیش کنن. چرا؟ چون راننده‌ی مزدا جلوی سطل زباله پارک کرده?

? @GizmizTel ?