اگه تو باشگاه های ایران تمرین …

    اگه تو باشگاه های ایران تمرین میکردی و دو بار “داداچ داری اشتباه میزنی” میشنیدی، آخر عاقبتت این نمیشد? ? @GizmizTel ?

 

 

اگه تو باشگاه های ایران تمرین میکردی و دو بار “داداچ داری اشتباه میزنی” میشنیدی، آخر عاقبتت این نمیشد?

? @GizmizTel ?