اینم دیگه شور زندگی مستضعف و ف …

    اینم دیگه شور زندگی مستضعف و فقیرانه رو‌ درآورده? بابا یه‌کم خرج کن مژه بکار مو ‌بکار بوتاکس کن واسه کی داری جمع می‌کنی؟ ? @GizmizTel ?

 

 

اینم دیگه شور زندگی مستضعف و فقیرانه رو‌ درآورده?

بابا یه‌کم خرج کن مژه بکار مو ‌بکار بوتاکس کن واسه کی داری جمع می‌کنی؟

? @GizmizTel ?