این تصویر باکتری‌های ناقل بیما …

    این تصویر باکتری‌های ناقل بیماری رو صفحه موبایله ? کثیفی صفحه گوشی میتونه ۱۸ برابر بیشتر از کاسه دستشویی باشه☹️ صفحه گوشی موبایل را مرتب با الکل تمیز کنید و هرگز دست بچه ها ندین، بچه‌های کوچیک ممکنه گوشی رو گاز بگیرن ? hannel ➣ @NiazCom_ir ™

 

 

این تصویر باکتری‌های ناقل بیماری رو صفحه موبایله ?

کثیفی صفحه گوشی میتونه ۱۸ برابر بیشتر از کاسه دستشویی باشه☹️

صفحه گوشی موبایل را مرتب با الکل تمیز کنید و هرگز دست بچه ها ندین، بچه‌های کوچیک ممکنه گوشی رو گاز بگیرن

? hannel ➣ @NiazCom_ir ™