این چرا انقدر پوستش کِش میاد ؟ …

    این چرا انقدر پوستش کِش میاد ؟!? @

 

 

این چرا انقدر پوستش کِش میاد ؟!?

@