این کفِ دست یه آدم نیست، کف دس …

    این کفِ دست یه آدم نیست، کف دست یه میمونه !?? + تو کف دست میمونا هم قیمت دلار و پراید نوشته شده !? @Ja

 

 

این کفِ دست یه آدم نیست، کف دست یه میمونه !??

+ تو کف دست میمونا هم قیمت دلار و پراید نوشته شده !?

@Ja