با اینکه قیافشو ندیدم، ۳ دور آ …

    با اینکه قیافشو ندیدم، ۳ دور آیت الکرسی خوندم ولی هنوز بدنم داره میلرزه? ? @GizmizTel ?

 

 

با اینکه قیافشو ندیدم، ۳ دور آیت الکرسی خوندم ولی هنوز بدنم داره میلرزه?

? @GizmizTel ?