برای داشتن آرامش روحی اینجور آ …

    برای داشتن آرامش روحی اینجور آدم‌ها رو از ﺯﻧﺪگیتون ﺣﺬﻑ کنید :?? ▪️کسی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭو ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭه ▪️کسی ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺘوﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ▪️کسی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯿﺪه ▪️کسی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ میکنه ▪️کسی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میکنه ▪️کسی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ میزاره ▪️کسی […]

 

 

برای داشتن آرامش روحی اینجور آدم‌ها رو از ﺯﻧﺪگیتون ﺣﺬﻑ کنید :??

▪️کسی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭو ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭه
▪️کسی ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺘوﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
▪️کسی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯿﺪه
▪️کسی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ میکنه
▪️کسی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میکنه
▪️کسی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ میزاره
▪️کسی که بی حرمتی برایش تفریح

@J