بیرونش کردن، در میزنه میگه مام …

    بیرونش کردن، در میزنه میگه مامان?? ? @GizmizTel ?

 

 

بیرونش کردن، در میزنه میگه مامان??

? @GizmizTel ?