ترافیک عجیب آزادراه تازه‌ راه‌ …

    ترافیک عجیب آزادراه تازه‌ راه‌اندازی‌شده‌ تهران – شمال! کرک و پر کرونا با دیدن این صحنه ریخت! به کجا چنین شتابان؟! ? @?

 

 

ترافیک عجیب آزادراه تازه‌ راه‌اندازی‌شده‌ تهران – شمال!

کرک و پر کرونا با دیدن این صحنه ریخت! به کجا چنین شتابان؟!

? @?