#تست هوش فقط ۵% از افراد قادر …

    #تست هوش فقط ۵% از افراد قادرند به سؤالات پاسخ درست بدهند ! ۱- در اردوگاه چند نفر حضور دارند؟ ۲- آنها با چه وسیله ای آمده اند؟ ۳- چه زمانی به این مکان آمده اند؟ امروز یا چند روز قبل؟ ? hannel ➣ @™

 

 

#تست هوش

فقط ۵% از افراد قادرند به سؤالات پاسخ درست بدهند !

۱- در اردوگاه چند نفر حضور دارند؟
۲- آنها با چه وسیله ای آمده اند؟
۳- چه زمانی به این مکان آمده اند؟ امروز یا چند روز قبل؟

? hannel ➣ @™