تصویر ماهواره‌ای از پارکینگ سا …

    تصویر ماهواره‌ای از پارکینگ سایپا! طبق مدارک تصویری گوگل، یکی از محل‌های احتکار خودرو، انبار خودروسازان است… ? @?

 

 

تصویر ماهواره‌ای از پارکینگ سایپا!

طبق مدارک تصویری گوگل، یکی از محل‌های احتکار خودرو، انبار خودروسازان است…

? @?