تعادل باورنکردنی سر مرغ !? ▪️ …

    تعادل باورنکردنی سر مرغ !? ▪️بخش کنترل کیفی ژیروسکوپ مرغ. این حالت فقط مختص سر مرغ نیست و تقریبا تمام پرنده‌های امروزی این ویژگی رو دارن ▪️ژیروسکوپ «چرخش‌نما وسیله‌ای برای اندازه‌گیری یا حفظ جهت می‌باشد» + قدرت و نظم خدارو ببینید«☝️?»!? @Ja

 

 

تعادل باورنکردنی سر مرغ !?

▪️بخش کنترل کیفی ژیروسکوپ مرغ. این حالت فقط مختص سر مرغ نیست و تقریبا تمام پرنده‌های امروزی این ویژگی رو دارن

▪️ژیروسکوپ «چرخش‌نما وسیله‌ای برای اندازه‌گیری یا حفظ جهت می‌باشد»

+ قدرت و نظم خدارو ببینید«☝️?»!?

@Ja