تنگه زبان مار !? ▪️جالبه بدون …

    تنگه زبان مار !? ▪️جالبه بدونید در کویرهای استان کرمان بخاطر نبودن پوشش گیاهی که اگر هم باشه پابرجا نیست فرسایش زیاد است و این جاذبه زیبا هم به همین علت بوجود امده ▪️بخاطر سست بودن دیواره‌ها و امکان ریزش قطعات بزرگ، نزدیک شدن به دیواره‌ها، شب مانی و تولید صدا در این […]

 

 

تنگه زبان مار !?

▪️جالبه بدونید در کویرهای استان کرمان بخاطر نبودن پوشش گیاهی که اگر هم باشه پابرجا نیست فرسایش زیاد است و این جاذبه زیبا هم به همین علت بوجود امده

▪️بخاطر سست بودن دیواره‌ها و امکان ریزش قطعات بزرگ، نزدیک شدن به دیواره‌ها، شب مانی و تولید صدا در این مکان بسیار خطرناک

+ علت نامگذاری؛ با نگاه کردن به نقشه‌های هوایی شبیه زبون مار !?

@J