جالبه بدونید در حاشیه جنوبی رو …

    جالبه بدونید در حاشیه جنوبی رود ناترون در شمال کشور آفریقایی تانزانیا، صدها رد پای انسانی متعلق به ۶ تا ۱۹ هزار سال پیش کشف شد !? @

 

 

جالبه بدونید در حاشیه جنوبی رود ناترون در شمال کشور آفریقایی تانزانیا، صدها رد پای انسانی متعلق به ۶ تا ۱۹ هزار سال پیش کشف شد !?

@