جغدها میتونن سرشونو تقریبا ۳۶۰ …

    جغدها میتونن سرشونو تقریبا ۳۶۰ درجه بچرخونن !? ▪️چشم جغدها ثابت و نمی‌توانند کره چشمشون رو برای دیدن محیط اطراف حرکت بدن به همین خاطر چرخش سر جایگزین حرکت چشم آنهاست + خدا گر ز حکمت ببندد دَری/ ز رَحمَت گُشاید درِ دیگری !?? @Ja

 

 

جغدها میتونن سرشونو تقریبا ۳۶۰ درجه بچرخونن !?

▪️چشم جغدها ثابت و نمی‌توانند کره چشمشون رو برای دیدن محیط اطراف حرکت بدن به همین خاطر چرخش سر جایگزین حرکت چشم آنهاست

+ خدا گر ز حکمت ببندد دَری/ ز رَحمَت گُشاید درِ دیگری !??

@Ja