حداد عادل معنی واژه پاندمی رو …

    حداد عادل معنی واژه پاندمی رو گذاشته جهان‌گیری، از این به بعد تو هیئت دولت به جهانگیری میگن اسحاق پاندمی? ? @GizmizTel ?

 

 

حداد عادل معنی واژه پاندمی رو گذاشته جهان‌گیری، از این به بعد تو هیئت دولت به جهانگیری میگن اسحاق پاندمی?

? @GizmizTel ?