خنده‌ی الکی نشونه افسردگی‌ست، …

    خنده‌ی الکی نشونه افسردگی‌ست، علائمشو بشناسید«☝️?» !? @J

 

 

خنده‌ی الکی نشونه افسردگی‌ست، علائمشو بشناسید«☝️?» !?

@J