دالی کردن با یه بچه شروعش با ت …

    دالی کردن با یه بچه شروعش با توئه، تموم شدنش با پایان کره زمین!✋? یعنی تا آدمو به گه خوردن ننذازن ول نمی‌کنن? ? @GizmizTel ?

 

 

دالی کردن با یه بچه شروعش با توئه، تموم شدنش با پایان کره زمین!✋?
یعنی تا آدمو به گه خوردن ننذازن ول نمی‌کنن?

? @GizmizTel ?