‏دختر : واااای، لباس ندارم بپو …

    ‏دختر : واااای، لباس ندارم بپوشم… واکنش کمد لباسش: ? hannel ➣ @™

 

 

‏دختر : واااای، لباس ندارم بپوشم…
واکنش کمد لباسش:

? hannel ➣ @™