درزندگی هیچ لذتی بزرگتر ازغلبه …

    درزندگی هیچ لذتی بزرگتر ازغلبه بر سختی وجود ندارد،، لذت عبور از یک پله و رفتن به پله بعدی،،، ساختن آرزوهایی جدید وتماشای به ثمرنشستن آنها،،، همه اینها لذت بخشند. ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @

 

 

درزندگی هیچ لذتی
بزرگتر ازغلبه
بر سختی وجود ندارد،،
لذت عبور از یک پله و
رفتن به پله بعدی،،،
ساختن آرزوهایی جدید
وتماشای به
ثمرنشستن آنها،،،
همه اینها لذت بخشند.
┅┅❅❈❅┅┅
➥? @