درسته رعایت فاصله اجتماعی ضرور …

    درسته رعایت فاصله اجتماعی ضروریه اما غیبت کردن هم مهمه? ? @GizmizTel ?

 

 

درسته رعایت فاصله اجتماعی ضروریه اما غیبت کردن هم مهمه?

? @GizmizTel ?