دو نسلی که به دلیل کرونا و با …

    دو نسلی که به دلیل کرونا و با یک دیوار شیشه ای از هم جدا شدند !???? @Jal

 

 

دو نسلی که به دلیل کرونا و با یک دیوار شیشه ای از هم جدا شدند !????

@Jal