#زناشویی 🔵 یادتان باشد شما بز …

    #زناشویی 🔵 یادتان باشد شما بزودی با همسرتان آشتی می‌کنید اما تصویری که از او در هنگام ناراحتی در ذهن دیگران میسازید فراموش نمیشود! 🔴 در زمان دلخوری با دیگران در مورد همسرتان صحبت نکنید Join ➣ @D

 

 

#زناشویی

🔵 یادتان باشد شما بزودی با همسرتان آشتی می‌کنید اما تصویری که از او در هنگام ناراحتی در ذهن دیگران میسازید فراموش نمیشود!

🔴 در زمان دلخوری با دیگران در مورد همسرتان صحبت نکنید

Join ➣ @D