زنده شدن زن ۴۲ ساله بعد از ۱۸ …

    زنده شدن زن ۴۲ ساله بعد از ۱۸ ساعت !? مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: یک خانم ۴۲ ساله که به دلیل سکته فوت کرده بود، بعد از ۱۸ ساعت در سردخانه، زنده و به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل شد! @

 

 

زنده شدن زن ۴۲ ساله بعد از ۱۸ ساعت !?

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: یک خانم ۴۲ ساله که به دلیل سکته فوت کرده بود، بعد از ۱۸ ساعت در سردخانه، زنده و به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل شد!

@