ساخت مغازه تو پرت‌ترین جای جها …

    ساخت مغازه تو پرت‌ترین جای جهان !? جالبه ببینید در این منطقه «پینگ جیانگ در چین» که مرتفع و تماماََ صخره است مغازه‌ای در ارتفاع ۱۰۰متری برای فروش موادغذایی به صخره نوردان ایجاد شده است !? @J

 

 

ساخت مغازه تو پرت‌ترین جای جهان !?

جالبه ببینید در این منطقه «پینگ جیانگ در چین» که مرتفع و تماماََ صخره است مغازه‌ای در ارتفاع ۱۰۰متری برای فروش موادغذایی به صخره نوردان ایجاد شده است !?

@J