سزارین گاو رو ببینید !?? ▪️گو …

    سزارین گاو رو ببینید !?? ▪️گوساله داخل شکم مادر تاب خورده و این گاو قادر به زایمان طبیعی نیست! دامپزشک سریعا تصمیم می گیره که با سزارین بچه رو به دنیا بیاوره! + جالبه ببینید دامپزشک چطوری با مهارتش به این گوساله زندگی بخشید?? @Jal

 

 

سزارین گاو رو ببینید !??

▪️گوساله داخل شکم مادر تاب خورده و این گاو قادر به زایمان طبیعی نیست! دامپزشک سریعا تصمیم می گیره که با سزارین بچه رو به دنیا بیاوره!

+ جالبه ببینید دامپزشک چطوری با مهارتش به این گوساله زندگی بخشید??

@Jal