صنعت مد داره نگران کننده میشه! …

    صنعت مد داره نگران کننده میشه! ۶ سایز بزرگتر برامون لباس میخریدن ما ناراحت میشدیم، نگو رو مد بودیم? ? @GizmizTel ?

 

 

صنعت مد داره نگران کننده میشه!
۶ سایز بزرگتر برامون لباس میخریدن ما ناراحت میشدیم، نگو رو مد بودیم?

? @GizmizTel ?