طالع بینی زمان ما این بود? اگه …

    طالع بینی زمان ما این بود? اگه اینو یادت نیس کلا از ما نیستی? ? @GizmizTel ?

 

 

طالع بینی زمان ما این بود?
اگه اینو یادت نیس کلا از ما نیستی?

? @GizmizTel ?