فروش دختران به ازای مالیات در …

    فروش دختران به ازای مالیات در زمان قاجار !? ▪️از آنجایی که وضع اقتصادی عامه مردم ایران در دوره قاجار بسیار بد بود و شاهزادگان و حکام چنان زندگی رو بر مردم تنگ کرده بودن که هر خانواده اصطلاحا در پی کم کردن نان خورهایش بود و همواره قدرتمندان نیز هوس ران بودن […]

 

 

فروش دختران به ازای مالیات در زمان قاجار !?

▪️از آنجایی که وضع اقتصادی عامه مردم ایران در دوره قاجار بسیار بد بود و شاهزادگان و حکام چنان زندگی رو بر مردم تنگ کرده بودن که هر خانواده اصطلاحا در پی کم کردن نان خورهایش بود و همواره قدرتمندان نیز هوس ران بودن

▪️بنابراین بهترین کالا برای باز پرداخت بدهی مالیاتی مردم در نزد آنان همین زن و دخترهای مردم بود! و چون گرسنگی و مالیات بر خانواده ها فشار می آورد، از دختران خود برای رها شدن از آن تنگناها مایه می گذاشتند!

+ بعضی از دختر بچه‌ها رو تو حالت خواب از مادرهاشون جدا میکردن، بیچاره‌ها راضی به جدایی نبودن و گریه میکردن !?

@J