قبل از اینکه فک کنی خیلی شاخی، …

    قبل از اینکه فک کنی خیلی شاخی، یه نگاه به این بزرگوار بنداز? ? @GizmizTel ?

 

 

قبل از اینکه فک کنی خیلی شاخی، یه نگاه به این بزرگوار بنداز?

? @GizmizTel ?