مشاغل قدیمی و دردسرهاش !? ▪️ق …

    مشاغل قدیمی و دردسرهاش !? ▪️قبل از انقلاب یه زن آمریکایی به نام سوزان یه شکواییه تنظیم میکنه بدین مضمون که یه آقایی با گیتار بزرگ چند روزیه میاد دم خونه ما و داد میزنه: …I love sozy هی مزاحم من میشه ▪️پلیس اون مردو دستگیر کرده و به دادسرا میبرن و متوجه […]

 

 

مشاغل قدیمی و دردسرهاش !?

▪️قبل از انقلاب یه زن آمریکایی به نام سوزان یه شکواییه تنظیم میکنه بدین مضمون که یه آقایی با گیتار بزرگ چند روزیه میاد دم خونه ما و داد میزنه: …I love sozy هی مزاحم من میشه

▪️پلیس اون مردو دستگیر کرده و به دادسرا میبرن و متوجه میشن آقاهه لحاف دوزه داد میزده: آی لحاف دوزی !?

@J