‏ملت میخوان از آب، کره بگیرن? …

    ‏ملت میخوان از آب، کره بگیرن? ? @GizmizTel ?

 

 

‏ملت میخوان از آب، کره بگیرن?

? @GizmizTel ?