مگه میشه؟ مگه داریم؟ بله بله. …

    مگه میشه؟ مگه داریم؟ بله بله. برای اولین بار در ایران: خرید رایگان عرضه اولیه‌های بورس به حساب تیم‌شیم. سرمایه از ما؛ سود برای شما. https://teemsheem.com/ipo/

 

 

مگه میشه؟ مگه داریم؟
بله بله. برای اولین بار در ایران: خرید رایگان عرضه اولیه‌های بورس به حساب تیم‌شیم.

سرمایه از ما؛ سود برای شما.
https://teemsheem.com/ipo/