هیس!? ▪️به دکتر کامران دیبا، …

    هیس!? ▪️به دکتر کامران دیبا، نابغه معماری جهان نگویید که وقتی ما خواب بودیم یک ساختمان تاریخی از مجموعه شاهکار او در منطقه شوشترنو که موفق به کسب بهترین جایزه معماری و شهرسازی یعنی جایزه آقا خان شد؛ تخریب گردید + مالک این ساختمان از شهرداری مجوز تعمیر دریافت کرده اما بعد از آن […]

 

 

هیس!?

▪️به دکتر کامران دیبا، نابغه معماری جهان نگویید که وقتی ما خواب بودیم یک ساختمان تاریخی از مجموعه شاهکار او در منطقه شوشترنو که موفق به کسب بهترین جایزه معماری و شهرسازی یعنی جایزه آقا خان شد؛ تخریب گردید

+ مالک این ساختمان از شهرداری مجوز تعمیر دریافت کرده اما بعد از آن اقدام به تخریب کل این بنا کرده است !?

@J