وضعیت این روزهای کشور! زمین …

    وضعیت این روزهای کشور! زمین و آسمون داره از گرونی جِر میخوره? ? @GizmizTel ?

 

 

وضعیت این روزهای کشور!

زمین و آسمون داره از گرونی جِر میخوره?

? @GizmizTel ?