وقتی لقمه‌ی بزرگتر از دهنت برم …

    وقتی لقمه‌ی بزرگتر از دهنت برمیداری! ? @?

 

 

وقتی لقمه‌ی بزرگتر از دهنت برمیداری!

? @?