ویدئویی که در فضای مجازی پخش ش …

    ویدئویی که در فضای مجازی پخش شده? این وضعیت حق هیچ مادری نیست. اگه همچین آدمی هستین، به خودتون بیایین. پیری در انتظار همه ماست! اگه شانس زندگی کردن رو داشته باشیم… ? @GizmizTel ? نظرات شما? ? instagram.com/gizmizco

 

 

ویدئویی که در فضای مجازی پخش شده?

این وضعیت حق هیچ مادری نیست. اگه همچین آدمی هستین، به خودتون بیایین. پیری در انتظار همه ماست! اگه شانس زندگی کردن رو داشته باشیم…

? @GizmizTel ?
نظرات شما?
? instagram.com/gizmizco