و اینجاست که متوجه عمق فاجعه‌ی …

    و اینجاست که متوجه عمق فاجعه‌ی کرونایی می‌شیم? ? @GizmizTel ?

 

 

و اینجاست که متوجه عمق فاجعه‌ی کرونایی می‌شیم?

? @GizmizTel ?