چه زمانی موز باید خورده شه ؟!? …

    چه زمانی موز باید خورده شه ؟!??? @Ja

 

 

چه زمانی موز باید خورده شه ؟!???

@Ja