کادر پزشکی بلژیک در اعتراض به …

    کادر پزشکی بلژیک در اعتراض به عملکرد دولت در مقابله با کرونا به نخست وزیر این کشور که برای بازدید بیمارستانی رفته بود، پشت کردند ? @?

 

 

کادر پزشکی بلژیک در اعتراض به عملکرد دولت در مقابله با کرونا به نخست وزیر این کشور که برای بازدید بیمارستانی رفته بود، پشت کردند

? @?