گرونترین کفش دنیا ۱۷ میلیون دل …

    گرونترین کفش دنیا ۱۷ میلیون دلار است !? جالبه بدونید ۲۳۸ الماس روی این کفش زنونه استفاده شده و برای آماده شدن طلای تزئینیش بیش از ۹ ماه وقت برده شده !? @J

 

 

گرونترین کفش دنیا ۱۷ میلیون دلار است !?

جالبه بدونید ۲۳۸ الماس روی این کفش زنونه استفاده شده و برای آماده شدن طلای تزئینیش بیش از ۹ ماه وقت برده شده !?

@J