یکی از روستاهای اطراف شیراز دز …

    یکی از روستاهای اطراف شیراز دزد ترانس برق محله شون رو گرفتن، انگار رئیس باند مافیا دستگیر کردن? ? @GizmizTel ?

 

 

یکی از روستاهای اطراف شیراز دزد ترانس برق محله شون رو گرفتن، انگار رئیس باند مافیا دستگیر کردن?

? @GizmizTel ?