یکی از کاربران اینترنت این وید …

    یکی از کاربران اینترنت این ویدئو رو گذاشته نوشته: من وقتی پول ندارم و چشمم یه چیزیو میگیره:| (گریه هامم واقعیه) +فروشنده هه چرا انقدر پایه اس؟😄 🆔 @GizmizTel 💯

 

 

یکی از کاربران اینترنت این ویدئو رو گذاشته نوشته:

من وقتی پول ندارم و چشمم یه چیزیو میگیره:|
(گریه هامم واقعیه)

+فروشنده هه چرا انقدر پایه اس؟😄

🆔 @GizmizTel 💯