یک روز خیلی عادی در بورس? ? @ …

    یک روز خیلی عادی در بورس? ? @GizmizTel ?

 

 

یک روز خیلی عادی در بورس?

? @GizmizTel ?