▪️اگه در سال ۱۳۷۰ یک میلیون تو …

    ▪️اگه در سال ۱۳۷۰ یک میلیون تومن صرف خرید سکه طلا کرده بودیم، سرمایه امروز ما ۶۴۴ میلیون تومن شده بود !? ▪️اگه در سال ۱۳۷۰ یک میلیون تومن صرف خرید سهام یکی از شرکتهای بورسی کرده بودیم، سرمایه امروز ما بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومن شده بود !? + این ۲ تا […]

 

 

▪️اگه در سال ۱۳۷۰ یک میلیون تومن صرف خرید سکه طلا کرده بودیم، سرمایه امروز ما ۶۴۴ میلیون تومن شده بود !?

▪️اگه در سال ۱۳۷۰ یک میلیون تومن صرف خرید سهام یکی از شرکتهای بورسی کرده بودیم، سرمایه امروز ما بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومن شده بود !?

+ این ۲ تا استدلال واسه ۳۰ سال قبل، الان دیگه جواب نمیده !?

@Ja