❗️در غذابازی، مهم مقدار غذای خ …

    ❗️در غذابازی، مهم مقدار غذای خورده شده توسط کودک نیست مهم لذتی است که او از تجربه بازی با غذا و غذا خوردن می برد ▫️فرزندانتان زودتر از آنچه تصور کنید روش درست غذا خوردن را یاد خواهند گرفت. Join ➣ ☜

 

 

❗️در غذابازی، مهم مقدار غذای خورده شده توسط کودک نیست مهم لذتی است که او از تجربه بازی با غذا و غذا خوردن می برد

▫️فرزندانتان زودتر از آنچه تصور کنید روش درست غذا خوردن را یاد خواهند گرفت.

Join ➣ ☜