❗️ماء الشعیر طعم‌ دار حاوی مال …

    ❗️ماء الشعیر طعم‌ دار حاوی مالت و نوشیدنی‌ های میوه‌ای گازدار نخورید ?وزیر بهداشت، فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت که مورد بازنگری قرار گرفته رو برای اطلاع و اجرا ارسال کرده؛ در این فهرست «ماءلشعیر طعم‌دار حاوی مالت، نوشیدنی‌های میوه‌ای گازدار و انواع نوشابه‌های انرژی‌زا هم جزء کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اعلام شده […]

 

 

❗️ماء الشعیر طعم‌ دار حاوی مالت و نوشیدنی‌ های میوه‌ای گازدار نخورید

?وزیر بهداشت، فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت که مورد بازنگری قرار گرفته رو برای اطلاع و اجرا ارسال کرده؛ در این فهرست «ماءلشعیر طعم‌دار حاوی مالت، نوشیدنی‌های میوه‌ای گازدار و انواع نوشابه‌های انرژی‌زا هم جزء کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اعلام شده است.

Join ➣ @☜