❗️پس از حمام گرم از مصرف غذاها …

    ❗️پس از حمام گرم از مصرف غذاهای غلیظ اجتناب کنید. ?پس از حمام گرم، از مصرف زیاد غذاهایی مانند گوشت گاو، نان های روغنی، چربی ها و سرخ کردنی بپرهیزید. Join ➣ @☜

 

 

❗️پس از حمام گرم از مصرف غذاهای غلیظ اجتناب کنید.

?پس از حمام گرم، از مصرف زیاد غذاهایی مانند گوشت گاو، نان های روغنی، چربی ها و سرخ کردنی بپرهیزید.

Join ➣ @☜