?افزایش میل #جنسی ✍اگر تخم کر …

?افزایش میل #جنسی ✍اگر تخم کرفس ساییده شده با هم وزن آن قند ترکیب شود و با روغن گاو چرب شود و از این مجموع، به میزان سه درم، به مدت سه روز خورده شود، قوه شهوانی را زیاد می کند. ♻️مخزن الادویه ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @T

?افزایش میل #جنسی

✍اگر تخم کرفس ساییده شده با هم وزن آن قند ترکیب شود و با روغن گاو چرب شود و از این مجموع، به میزان سه درم، به مدت سه روز خورده شود، قوه شهوانی را زیاد می کند.

♻️مخزن الادویه

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @T